NATIONAL

MUSIC PERFORMANCE SHOWCASE

รางวัล

 • ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล
 • ตั้งแต่อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Division 1

 1. ทีมและบุคคลในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 3. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุ

 

Division 2

 1. ทีมและบุคคลในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 3. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งอายุต้องต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง

 

Division 3

 1. ทีมและบุคคลในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 3. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่อายุต้องต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง

 

ประเภทกรประกวด

 • Duet จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด 2 คน (เฉพาะเครื่องดนตรี ไม่สามารถรวมได้)
  • Woodwinds
  • Brass
  • Marching Snare
  • Marching Tenor
  • Keyboard Percussion
  • Timpani
  • Latin Percussion
  • Color Guard
 • Ensemble จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวดระหว่าง 3-15 คน (เฉพาะเครื่องดนตรี ไม่สามารถรวมได้)
  • Woodwinds
  • Brass
  • Marching Snare
  • Marching Tenor
  • Marching Bass Drum
  • Marching Cymbal

 

หนังสือรับรองผู้เข้าประกวด (ทุกรุ่น)

 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ประกวดวันแรกของรายการ (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง]

 

การเปลี่ยนประเภทและรุ่น

 • สามารถเปลี่ยนประเภทประกวดได้ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศรายชื่อวงโยธวาทิต หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี
 • สามารถเปลี่ยนรุ่นประกวดได้ก่อนวันประกวด 60 วันเท่านั้น หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี
 • การเปลี่ยนประเภทและรุ่นทั้งสองกรณีหากมีระยะเวลาหลังจากประกาศรายชื่อวงโยธวาทิตถึงวันประกวดน้อยกว่า 60 วัน ให้ดูประกาศแต่ละรายการประกวดอีกครั้ง

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 2. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ในการประกวดทุกกรณี
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 4. ฉาก อุปกรณ์ หรือสิ่งของประกอบการแสดง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นระบบไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้ประกอบการแสดงได้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แสดง ทีมงานและผู้ชมเป็นสำคัญ และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาต ในกรณีที่เห็นถึงความเสี่ยงของอุปกรณ์ดังกล่าว
 5. ฉากและอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้วางไว้ในสนาม ทั้งก่อนและหลังการประกวด ต้องเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่การประกวดเท่านั้น
 6. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแสดง ต้องเป็นผู้เข้าประกวดเท่านั้น

กฎด้านเทคนิค

 1. ไม่อนุญาตให้มีนักดนตรีเล่นประกอบ (Accompaniment)
 2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งไม่อนุญาตให้เปิดเสียงเอฟเฟคจากคอมพิวเตอร์ หรือคีบอร์ดไฟฟ้า
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้ไมค์ต่อลำโพงขยายเสียงจากเครื่องดนตรี
 4. การประกวดสามารถยืนหรือนั่งบรรเลงได้ตามความถนัด

 

รอบการประกวด

 1. รอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่น)
  • รอบชิงชนะเลิศอาจจะมีจำกัดจำนวนวงโยธวาทิตที่ผ่านเข้ารอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สมัครในแต่ละปี

 

เวลาการประกวด

 1. ประเภท Duet เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 1.30 นาที และไม่เกิน 3 นาที
 2. ประเภท Ensemble เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 2 นาที และไม่เกิน 5 นาที

 

การจัดสนามและการเริ่มการแสดง

 1. การจัดสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลาและตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที
 2. หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด
 3. หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 4. การหยุดจับเวลาเมื่อสิ้นสุดการแสดง ให้นับจากเสียงหรือการเคลื่อนไหวสุดท้ายสิ้นสุดลง
 5. หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

 • ขนาดสนามการประกวด 5x10 หลา (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

วงโยธวาทิต

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 1. หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ทุก ๆ 3 วินาที ถูกตัด 0.1 คะแนน
 2. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกินต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 3. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่จำนวนเกินกว่าที่กติกากำหนด ต้องตัดผู้เล่นที่เกินออกจนครบตามจำนวนที่กติกากำหนด
 4. หากจำนวนผู้ลงประกวดน้อยกว่ากติกากำหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ทุก ๆ 1 คน จนครบจำนวนที่กติกากำหนด (ตัวอย่าง กติกากำหนดขี้นต่ำ 4 คน หากมีจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งหมด 2 คน จะถูกตัด 2 คะแนน)
 5. การฝ่าฝืนกฎทั่วไป ข้อที่ 5 และ 6 ถูกตัด 5 คะแนน
 6. การถอนตัวออกจากการประกวดในระหว่างช่วงเวลาที่ทำการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมสาเหตุของการถอนตัวมายังสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และลงนามโดยผู้มีอำนาจองค์กร ซึ่งการถอนตัวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยินยอมจากสมาคมฯ เท่านั้น การกระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับของการประกวด ทางคณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทุกรายการที่จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี

ระบบการตัดสิน

โดยองค์การวงโยธวาทิตโลก
World Marching Band Organization

เรียนรู้เพิ่มเติมระบบการตัดสินได้ที่ wmbo.org

Ensemble


Print Friendly and PDF


การสมัครเข้าประกวด

กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิกที่นี่

- Duet 600 บาท / ทีม

- Ensemble 1,200 บาท / ทีม


บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

วงโยธวาทิต

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ติดต่อสอบถามได้ที่

LINE ID. @bct.or.th

เพิ่มเพื่อนสมัครเข้าร่วมประกวดฯ

สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand ทุกรายการได้ที่นี่