INDOOR MARCHING ARTS

 

รางวัล

ประเภท Indoor Marching Arts

ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล............

 

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 19 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ประกวดวันแรกของรายการ (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง]

 

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอายุต้องไม่เกิน 16 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ประกวดวันแรกของรายการ (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง]

 

รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 13 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ประกวดวันแรกของรายการ (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง]

 

การแบ่งกลุ่มตามจำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง

 • Group A : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง น้อยกว่า 40 คน
 • Group AA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 40-60 คน
 • Group AAA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 61-80 คน
 • Group AAAA : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 81-100 คน
 • Group A+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 101-120 คน
 • Group AA+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 121-140 คน
 • Group AAA+ : จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง มากกว่า 140 คน

 

ประเภทการประกวด

 • นักแสดง (Color Guard)

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 2. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ในการประกวดทุกกรณี
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 4. ฉาก อุปกรณ์ หรือสิ่งของประกอบการแสดง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นระบบไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้ประกอบการแสดงได้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แสดง ทีมงานและผู้ชมเป็นสำคัญ และสมาคมฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาต ในกรณีที่เห็นถึงความเสี่ยงของอุปกรณ์ดังกล่าว
 5. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแสดง ต้องเป็นผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 6. ฉากและอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้วางไว้ในสนาม ทั้งก่อนและหลังการประกวด ต้องเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่การประกวดเท่านั้น
 7. วงโยธาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (TWMC) ในประเภทการประกวดเดียวกันเท่านั้น

 

พื้นที่

 • ขนาดสนามการประกวด 25x40 หลา (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

 

รอบการประกวด

 1. รอบคัดเลือก (ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
 2. รอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่น และทุกประเภท)
  • รอบชิงชนะเลิศอาจจะมีจำกัดจำนวนวงโยธวาทิตที่ผ่านเข้ารอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สมัครในแต่ละปี

 

เวลาการประกวด

 1. เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 4 นาที และไม่เกิน 6 นาที
 2. การจัดสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลาและตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที ใช้ระบบ Intersect System
 3. สามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่ในสนามการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศก่อนการแสดงดังนี้...
 4.  

  สัญญาณการประกาศก่อนการแสดง

  • ประกาศ 1 : ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามการประกวด วงโยธวาทิตที่กำลังเข้าสู่สนามมาจาก [จังหวัด/รัฐ, ประเทศ]
  • ประกาศ 2 : ผู้ประกาศจะบรรยายเกี่ยวกับวงโยธวาทิต (ในขณะที่วงโยธวาทิตกำลังจัดสนาม)
  • ประกาศ 3 : (ทีมพร้อมประกวด) (ให้สัญญาณพร้อมแสดงกับผู้ประกาศ)
  • ประกาศ 4 : ### ผู้อำนวยเพลงหันทำความเคารพ หลังจากประกาศชื่อการแสดงโชว์ (ถ้ามี)###
  • ประกาศ 5 : เริ่มการแสดง...

 5. หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 6. หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที ใช้ระบบ Intersect System

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 • หากจำนวนผู้ลงประกวดน้อยกว่ากติกากำหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ทุก ๆ 1 คน จนครบจำนวนที่กติกากำหนด
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่จำนวนเกินกว่าที่กติกากำหนด ต้องตัดผู้เล่นที่เกินออกจนครบตามจำนวนที่กติกากำหนด
 • การถอนตัวออกจากการประกวดในระหว่างช่วงเวลาที่ทำการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมสาเหตุของการถอนตัวมายังสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และลงนามโดยผู้มีอำนาจองค์กร ซึ่งการถอนตัวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยินยอมจากสมาคมฯ เท่านั้น การกระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับของการประกวด ทางคณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทุกรายการที่จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

วงโยธวาทิต

 

 

วงโยธวาทิต

ระบบการตัดสิน

ระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO)

* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่ www.wmbc.org

วงโยธวาทิต

 

วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต

 

วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต

 

 

Print Friendly and PDF

การสมัครเข้าประกวด

กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่

ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด 3,000 บาท / ทีม


บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

วงโยธวาทิต

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์