NATIONAL

INDOOR MARCHING ARTS

รางวัล

 • ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
 • ตั้งแต่อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Division 1 รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 1. วงโยธวาทิตในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 5. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 6. จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 7. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

Division 2 รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 1. วงโยธวาทิตในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 5. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอายุต้องต่ำกว่า 17 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 6. จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 7. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

Division 3 รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. วงโยธวาทิตในประเทศไทยทุกภูมิภาคสามารถลงประกวดได้
 2. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนและศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักดนตรีจากสถานศึกษาอื่น
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 5. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 6. จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 7. ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

ประเภทกรประกวด

 • Winds (ยังไม่เปิด)
 • Percussion (ยังไม่เปิด)
 • Color Guard

 

หนังสือรับรองผู้เข้าประกวด (ทุกรุ่น)

 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ประกวดวันแรกของรายการ (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง]

 

การเปลี่ยนประเภทและรุ่น

 • สามารถเปลี่ยนประเภทประกวดได้ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศรายชื่อวงโยธวาทิต หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี
 • สามารถเปลี่ยนรุ่นประกวดได้ก่อนวันประกวด 60 วันเท่านั้น หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี
 • การเปลี่ยนประเภทและรุ่นทั้งสองกรณีหากมีระยะเวลาหลังจากประกาศรายชื่อวงโยธวาทิตถึงวันประกวดน้อยกว่า 60 วัน ให้ดูประกาศแต่ละรายการประกวดอีกครั้ง

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 2. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ในการประกวดทุกกรณี
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 4. ฉาก อุปกรณ์ หรือสิ่งของประกอบการแสดง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นระบบไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้ประกอบการแสดงได้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แสดง ทีมงานและผู้ชมเป็นสำคัญ และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาต ในกรณีที่เห็นถึงความเสี่ยงของอุปกรณ์ดังกล่าว
 5. ฉากและอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้วางไว้ในสนาม ทั้งก่อนและหลังการประกวด ต้องเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่การประกวดเท่านั้น
 6. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแสดง ต้องเป็นผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 7. วงโยธาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก (Semi Finals) ในกรณีที่มีการคัดเลือกวงโยธวาทิตเข้าสู่ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships) ในประเภทการประกวดเดียวกันเท่านั้น

กฎด้านเทคนิค ประเภท Color Guard

 1. การแสดงเป็นลักษณะแสดงประกอบเพลง
 2. ต้องนำอุปกรณ์สำหรับเปิดเพลงมาเอง ที่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm พร้อมกับทีมงานของทีมในการทำหน้าที่เปิดปิดเพลง
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีทุกประเภท

 

รอบการประกวด

 1. รอบคัดเลือก (ทุกรุ่น)
 2. รอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่น)
  • (รอบชิงชนะเลิศอาจจะมีจำกัดจำนวนวงโยธวาทิตที่ผ่านเข้ารอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สมัครในแต่ละปี)

 

เวลา

 1. เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 4 นาที และไม่เกิน 7 นาที
 2. การจัดสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลาและตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที ใช้ระบบ Intersect System
 3. สามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่บนเวทีการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศก่อนการแสดงดังนี้...

 4. สัญญาณการประกาศก่อนการแสดง

  • ประกาศ 1 : ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามการประกวด วงโยธวาทิตที่กำลังเข้าสู่สนามมาจาก [จังหวัด/ประเทศ]
  • ประกาศ 2 : ผู้ประกาศจะบรรยายเกี่ยวกับวงโยธวาทิต (ในขณะที่วงโยธวาทิตกำลังจัดสนาม)
  • ประกาศ 3 : (ทีมพร้อมประกวด) ผู้อำนวยเพลงได้แก่ [กล่าวชื่อจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน] (ให้สัญญาณพร้อมแสดงกับผู้ประกาศ)
  • ประกาศ 4 : ### ผู้อำนวยเพลงหันทำความเคารพ หลังจากประกาศชื่อการแสดงโชว์ (ถ้ามี) ###
  • ประกาศ 5 : เริ่มการแสดง...

 5. หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด
 6. หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 7. หยุดจับเวลาเสียงสุดท้าย และ/หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งสุดท้ายของการแสดง
 8. หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที ใช้ระบบ Intersect System

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

 • ขนาดสนามการประกวด 25x40 เมตร (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

วงโยธวาทิต

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 1. หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ทุก ๆ 3 วินาที ถูกตัด 0.1 คะแนน
 2. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกินต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 3. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่จำนวนเกินกว่าที่กติกากำหนด ต้องตัดผู้เล่นที่เกินออกจนครบตามจำนวนที่กติกากำหนด
 4. หากจำนวนผู้ลงประกวดน้อยกว่ากติกากำหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ทุก ๆ 1 คน จนครบจำนวนที่กติกากำหนด (ตัวอย่าง กติกากำหนดขี้นต่ำ 6 คน หากมีจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งหมด 4 คน จะถูกตัด 2 คะแนน)
 5. การฝ่าฝืนกฎทั่วไป ข้อที่ 5 และ 6 ถูกตัด 5 คะแนน
 6. การถอนตัวออกจากการประกวดในระหว่างช่วงเวลาที่ทำการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมสาเหตุของการถอนตัวมายังสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และลงนามโดยผู้มีอำนาจองค์กร ซึ่งการถอนตัวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยินยอมจากสมาคมฯ เท่านั้น การกระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับของการประกวด ทางคณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทุกรายการที่จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี

ระบบการตัดสิน

โดยองค์การวงโยธวาทิตโลก
World Marching Band Organization

เรียนรู้เพิ่มเติมระบบการตัดสินได้ที่ wmbo.org


 

ข้อมูลจำเพาะผู้เข้าร่วมประกวด

SPEC: A จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง น้อยกว่า 20 คน
SPEC: AA จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 20-40 คน
SPEC: AAA จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 41-60 คน
SPEC: AAAA จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 61-80 คน
SPEC: A+ จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 81-100 คน
SPEC: AA+ จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 101-120 คน
SPEC: AAA+ จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง ระหว่าง 121-140 คน
SPEC: AAAA+ จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่ง มากกว่า 140 คน

 • ข้อมูลจำเพาะเป็นการใช้อ้างอิงจำนวนและประกอบการวิเคราะห์ของคณะกรรมการเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับ
 


Print Friendly and PDF


การสมัครเข้าประกวด

กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิกที่นี่

ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด 3,000 บาท / ทีม


บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

วงโยธวาทิต

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ติดต่อสอบถามได้ที่

LINE ID. @bct.or.th

เพิ่มเพื่อนสมัครเข้าร่วมประกวดฯ

สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand ทุกรายการได้ที่นี่