การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

27-28 เมษายน 2567

Band Competition of Thailand - Phuket

  • หน้าแรก
  • ระเบียบการประกวด
  • ตารางประกวด
  • ผลประกวด
  • กรรมการตัดสิน
  • รายชื่อวงโยธวาทิต

ระเบียบการประกวด

Marching Street Parade

MSP

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Concert Marching Arts

CMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Music Performance Showcase

MPS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ
วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


ตารางการประกวด

กำหนดการ
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
1 กุมภาพันธ์ 2567 00.00 น. เปิดรับสมัคร
29 กุมภาพันธ์ 2567 24.00 น. ปิดรับสมัคร
31 มีนาคม 2567 14.00 น. ประชุมตัวแทนวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวด  
วันเสาร์ ที่
27 เมษายน 2567
10.00 - 13.00 น. การประกวดประเภท Music Performance Showcase
(Individual - Brass)
มิวเซียมภูเก็ต ฝั่งหอนาฬิกา
10.00 - 13.00 น. การประกวดประเภท Music Performance Showcase
(Individual - Woodwinds / Percussion)
มิวเซียมภูเก็ต ฝั่งพิพิธภัณฑ์
18.00 - 18.40 น. การประกวดประเภท Marching Street Parade ถนนพังงา
19.00 - 20.00 น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)
วันอาทิตย์ ที่
28 เมษายน 2567
09.00 - 12.00 น. การอบรมวงโยธวาทิต ห้องประชุมเทศบาล (ลานมังกร)
16.30 - 19.20 น. การประกวดประเภท Music Performance Showcase (Ensemble) สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)
19.30 - 21.00 น. การประกวดประเภท Concert Marching Arts
21.00 - 22.00 น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
 

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
ประเภท Music Ensemble Showcase (Individual - Brass)
สถานที่ มิวเซียมภูเก็ต ฝั่งหอนาฬิกา
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อ-นามสกุล จังหวัด  
  Brass
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
1 10.00 IN-0115 เด็กชายอนุพงศ์ สงค์เกื้อ สงขลา  
2 10.05 IN-0112 เด็กชายพีรภัทร์ รักนิ่ม สงขลา  
3 10.10 IN-0114 นายระพีพัฒน์ สมสุข ปัตตานี  
4 10.15 IN-0116 เด็กชายปัณณกร ช่วยปรรสม สงขลา  
5 10.20 IN-0113 นายฮารีส หะยีเตะ ปัตตานี  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
6 10.25 IN-0106 นายภควัฒ มะนะโส พังงา  
7 10.30 IN-0107 นางสาวเทวิกา นกแก้ว สงขลา  
8 10.45 IN-0099 นางสาวฐิติมล เครือแมน ภูเก็ต  
9 10.50 IN-0104 นายอภิสิทธิ์ เพชรกล่อง ปัตตานี  
10 10.55 IN-0098 นายรณวีณ์ วงศ์สวัสดิ์ นครศรีธรรมราช  
11 11.00 IN-0102 นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทัพพ์ สงขลา  
12 11.05 IN-0109 นางสาวศุภกานต์ ปานกลาง สงขลา  
13 11.10 IN-0111 นายอนันตพงศ์ คำมีผล ตรัง  
14 11.15 IN-0103 นายปฏิพล หงทอง ปัตตานี  
15 11.20 IN-0108 นายชนาธิป ชูแก้ว สงขลา  
16 11.25 IN-0100 นายชยธร ไชยคง ภูเก็ต  
17 11.30 IN-0105 นายนิติพัฒน์ ดิสระ สงขลา  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
18 11.35 IN-0096 นายธีรภัทร ธรรมรัตนพฤกษ์ สงขลา  
  11.40 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล ประเภท Brass


ประเภท Music Ensemble Showcase (Individual - Woodwinds / Percussion)
สถานที่ มิวเซียมภูเก็ต ฝั่งพิพิธภัณฑ์
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อ-นามสกุล จังหวัด  
  Woodwinds
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
1 10.00 IN-0088 นายอัษฎาวุธ ใสบริสุทธิ์ ปัตตานี  
2 10.05 IN-0089 นายเกียรติสุวรรณ อุ่นวิมล ปัตตานี  
3 10.10 IN-0092 เด็กหญิงจิดาภา บุญพิชัย สงขลา  
4 10.15 IN-0094 เด็กหญิงศิรภัสสร ชาติสุวรรณ สงขลา  
5 10.20 IN-0093 เด็กหญิงบุญยานุช ตรีไวย สงขลา  
6 10.25 IN-0090 นายธีรินทร์ ศรีภักดี ปัตตานี  
7 10.30 IN-0095 นางสาววรรณกร กรวรรณมณี ตรัง  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
8 10.35 IN-0091 นายวรเพชร เพ็ชเต็ม สงขลา  
9 10.40 IN-0086 นางสาวนัทธมน ณ นคร ตรัง  
10 10.45 IN-0084 นายนริศร ชื่นไชยชาญ นครศรีธรรมราช  
11 10.50 IN-0085 นายกิตติพัฒน์ คุ้มสวน นครศรีธรรมราช  
12 11.55 IN-0083 นายจิรเมธ ศิริทัศน์ สงขลา  
13 11.00 IN-0081 นางสาวชุตาภรณ์ อ่อนจันทร์ นครศรีธรรมราช  
14 11.05 IN-0082 นายชุมพล ไชยมา พังงา  
  Percussion
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
15 11.10 IN-0126 นายพสิษฐ์ เมืองแก้ว ตรัง  
16 11.15 IN-0123 เด็กชายณัฐกรณ์ มุกดา ภูเก็ต  
17 11.20 IN-0124 เด็กชายอิสระ โอ๊ะเอียด สงขลา  
18 11.25 IN-0125 นายนริศ คำศรี ตรัง  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
19 11.30 IN-0121 นายพรลภัส โชติวรรณ สงขลา  
20 11.35 IN-0119 นายพรหม พรหมอินทร์ ปัตตานี  
21 11.40 IN-0122 นางสาวศิริขวัญ วังเพ็ชร์ สงขลา  
22 11.45 IN-0120 นายณัฐวัฒน์ เลื่อนจันทร์ ปัตตานี  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
23 11.50 IN-0117 นายภานุเดช เวชสานนท์ สงขลา  
  12.00 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล ประเภท Woodwinds และ Percussion


ประเภท Marching Street Parade
สถานที่ ถนนพังงา / สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  เริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นเวลา 18.00 น. เวลาในตารางหมายถึงจุดแสดงโชว์ลานมังกร
  Class B Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 18.30 S-0016 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช
  Class A Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
2 18.35 S-0017 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี
3 18.40 S-0006 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4 18.45 S-0009 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สงขลา
  Class A Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (1-3 นาที / ทีม)
5 18.40 S-0005 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา
  Class A Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
6 18.45 S-0004 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
7 18.50 S-0019 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
8 18.55 S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
  19.30 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
ประเภท Music Ensemble Showcase (Small Ensemble)
สถานที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อทีม จังหวัด  
  Woodwinds
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
1 16.30 S-0022 Saothongwittaya Woodwind Ensemble นครศรีธรรมราช  
2 16.37 S-0020 Yorwor 2 Woodwinds สงขลา  
3 16.44 S-0020 Yorwor 2 Sax Quintet สงขลา  
  Brass
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
4 16.51 S-0007 Christical by Darasamuth Phuket ภูเก็ต  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
5 16.58 S-0022 Saothongwittaya Brass Ensemble นครศรีธรรมราช  
6 17.05 S-0012 Niramon Chumphon Brass Ensemble ชุมพร  
  Percussion
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
7 17.12 S-0026 UVP Percussion Ensemble สุราษฎร์ธานี  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
8 17.19 S-0025 Together Percussion Ensemble สงขลา  
  Mix Instruments
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
9 17.26 S-0027 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
10 17.33 S-0028 Khanchai Ensemble สงขลา  
 


ประเภท Music Ensemble Showcase (Large Ensemble)
สถานที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร ชั้น 2)
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อทีม จังหวัด  
  Brass
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
1 17.40 S-0026 UVP Brass Ensemble สุราษฎร์ธานี  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
2 17.47 S-0012 Niramon Chumphon Brass Ensemble ชุมพร  
  Percussion
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
3 17.54 S-0002 ชะดาดัม ภูเก็ต  
4 18.01 S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
5 18.08 S-0005 Dark Side Drumline สงขลา  
  Mix Instruments
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
6 18.15 S-0006 Satit Nstru Brass Ensembles นครศรีธรรมราช  
7 18.22 S-0013 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง นครศรีธรรมราช  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
8 18.29 S-0023 SuanNakhon Wind Ensemble นครศรีธรรมราช  
9 18.36 S-0002 Phuketwittayalai Ensemble  ภูเก็ต  
10 18.43 S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา  
11 18.50 S-0018 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
13 19.04 S-0020 Yorwor 2 Band สงขลา  
12 18.57 S-0029 Songkhla Rajabhat Wind Ensemble สงขลา  
 


ประเภท Concert Marching Arts
สถานที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร ชั้น 2)
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
1 19.30 S-0009 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สงขลา
2 19.40 S-0006 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (3-5 นาที / ทีม)
3 19.50 S-0005 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา
4 20.00 S-0024 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภูเก็ต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
5 20.10 S-0019 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
6 20.20 S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
7 20.30 S-0004 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
8 20.40 S-0023 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 20.50 S-0022 โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช
  21.00 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงผลประกวด

2024วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


รายชื่อวงโยธวาทิตประเภท Marching Street Parade
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Class A
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
S-0004 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   พังงา
S-0019 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ   ภูเก็ต
S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   สงขลา
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
S-0005 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)   สงขลา
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
S-0006 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
S-0017 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217   สุราษฎร์ธานี
S-0009 โรงเรียนอนุบาลสงขลา   สงขลา
  Class B
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
S-0016 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา   นครศรีธรรมราช
 ประเภท Concert Marching Arts
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
S-0001 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   พังงา
S-0019 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ   ภูเก็ต
S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   สงขลา
S-0022 โรงเรียนเสาธงวิทยา   นครศรีธรรมราช
S-0023 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
S-0005 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)   สงขลา
S-0024 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์   ภูเก็ต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
S-0006 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
S-0009 โรงเรียนอนุบาลสงขลา   สงขลา
 ประเภท Music Performance (Large Ensemble)
ลำดับ รหัส ชื่อทีม สังกัด จังหวัด  
  Brass
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
S-0012 Niramon Chumphon Brass Ensemble โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
S-0026 UVP Brass Ensemble โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี  
  Percussion
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
S-0005 Dark Side Drumline โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
S-0002 ชะดาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต ภูเก็ต  
S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   สงขลา  
  Mix Instruments
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
S-0029 Songkhla Rajabhat Wind Ensemble มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา  
S-0020 Yorwor 2 Band โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
S-0018 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   ปัตตานี  
S-0002 Phuketwittayalai Ensemble  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต  
S-0021 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   สงขลา  
S-0023 SuanNakhon Wind Ensemble โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  
S-0030 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สงขลา  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
S-0002 Satit Nstru Brass Ensembles โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  
S-0013 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง   นครศรีธรรมราช  
 ประเภท Music Performance (Small Ensemble)
ลำดับ รหัส ชื่อทีม สังกัด จังหวัด  
  Woodwinds
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
S-0020 Yorwor 2 Sax Quintet โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
S-0020 Yorwor 2 Woodwinds โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
S-0022 Saothongwittaya Woodwind Ensemble โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช  
  Brass
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
S-0022 Saothongwittaya Brass Ensemble โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช  
S-0012 Niramon Chumphon Brass Ensemble โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
S-0007 Christical by Darasamuth Phuket โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ภูเก็ต  
  Percussion
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
S-0025 Together Percussion Ensemble   สงขลา  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
S-0026 UVP Percussion Ensemble โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี  
  Mix Instruments
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
S-0027 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   ภูเก็ต  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
S-0028 Khanchai Ensemble โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา  
 ประเภท Music Performance (Individual)
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล สังกัด จังหวัด  
  Woodwinds
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
IN-0080 นายสหัสวรรษ จ้อยเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี จันทบุรี  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
IN-0081 นางสาวชุตาภรณ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  
IN-0082 นายชุมพล ไชยม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา  
IN-0083 นายจิรเมธ ศิริทัศน์ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลธนนท์อนุสรณ์" สงขลา  
IN-0084 นายนริศร ชื่นไชยชาญ โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช  
IN-0085 นายกิตติพัฒน์ คุ้มสวน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  
IN-0086 นางสาวนัทธมน ณ นคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง  
IN-0087 นายธนวัฒน์ เกียรติบรรจง โรงเรียนกบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
IN-0088 นายอัษฎาวุธ ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0089 นายเกียรติสุวรรณ อุ่นวิมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0090 นายธีรินทร์ ศรีภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0091 นายวรเพชร เพ็ชเต็ม โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลธนนท์อนุสรณ์" สงขลา  
IN-0092 เด็กหญิงจิดาภา บุญพิชัย โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลธนนท์อนุสรณ์" สงขลา  
IN-0093 เด็กหญิงบุญยานุช ตรีไวย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา  
IN-0094 เด็กหญิงศิรภัสสร ชาติสุวรรณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา  
IN-0095 นางสาววรรณกร กรวรรณมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง  
  Brass
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
IN-0096 นายธีรภัทร ธรรมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา  
IN-0097 นายสิทรัตน์ พัฒนกุล โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
IN-0098 นายรณวีณ์ วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  
IN-0099 นางสาวฐิติมล เครือแมน   ภูเก็ต  
IN-0100 นายชยธร ไชยคง   ภูเก็ต  
IN-0101 นายจิรศักดิ์ ศรีวรรณ   สงขลา  
IN-0102 นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทัพพ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
IN-0103 นายปฏิพล หงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0104 นายอภิสิทธิ์ เพชรกล่อง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0105 นายนิติพัฒน์ ดิสระ   สงขลา  
IN-0106 นายภควัฒ มะนะโส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา  
IN-0107 นางสาวเทวิกา นกแก้ว โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลธนนท์อนุสรณ์" สงขลา  
IN-0108 นายชนาธิป ชูแก้ว โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลธนนท์อนุสรณ์" สงขลา  
IN-0109 นางสาวศุภกานต์ ปานกลาง โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ " สงขลา  
IN-0111 นายอนันตพงศ์ คำมีผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
IN-0112 เด็กชายพีรภัทร์ รักนิ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
IN-0113 นายฮารีส หะยีเตะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0114 นายระพีพัฒน์ สมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0115 เด็กชายอนุพงศ์ สงค์เกื้อ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา  
IN-0116 เด็กชายปัณณกร ช่วยประสม โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา  
  Percussion
  Division 1 รุ่นไม่จำกัดอายุ
IN-0117 นายภานุเดช เวชสานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา  
  Division 2 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
IN-0118 นายพงศกร ยันตะพันธ์   นครราชสีมา  
IN-0119 นายพรหม พรหมอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0120 นายณัฐวัฒน์ เลื่อนจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี  
IN-0121 นายพรลภัส โชติวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา  
IN-0122 นางสาวศิริขวัญ วังเพ็ชร์ โรงเรียนสะเดา “ขรรย์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” สงขลา  
  Division 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
IN-0123 เด็กชายณัฐกรณ์ มุกดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต  
IN-0124 เด็กชายอิสระ โอ๊ะเอียด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา  
IN-0125 นายนริศ คำศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง  
IN-0126 นายพสิษฐ์ เมืองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง