วงโยธวาทิต

TWMC - Thailand World Music Championships / BCT - Band Competition of Thailand
NCBR - NakhonChaiBurin

 

วงโยธวาทิต ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 

  • ดูทั้งหมด
  • ภาคเหนือ (N)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
  • ภาคกลาง (C)
  • ภาคตะวันออก (E)
  • ภาคตะวันตก (W)
  • ภาคใต้ (S)

  • Individual
  • Ensemble
ภาคเหนือ (N)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
N-0001   โรงเรียน                       วงโยธวาทิต
N-0002   โรงเรียน                       วงโยธวาทิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
NE-0001   โรงเรียนบุญวัฒนา นครรชสีมา วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-0002   โรงเรียนพิมายวิทยา นครรชสีมา วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-0003   โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0004   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0005   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0006   โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-0007   โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0008   โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ชัยภูมิ     2565               วงโยธวาทิต
NE-0009   โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครรชสีมา วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-0010   โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-0011   โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-0012   โรงเรียนบึงสาลี นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-0013   โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-0014   โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-0015   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0016   โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-0017   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0018   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0019   โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0020   โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0021   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-0022   โรงเรียนบ้านจอหอ นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0023   โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0024   โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-0025   โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น วงโยธวาทิต                 วงโยธวาทิต
NE-0026   โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0027   โรงเรียนวัด​สระแก้ว​ นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0028   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-0029   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0030   โรงเรียนสารสาสน์นครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-0031   โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-0032   โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต                 วงโยธวาทิต
ภาคกลาง (C)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
C-0001   โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-0002   โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ กำแพงเพชร วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-0003   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-0004   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-0005   โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ   2565                 วงโยธวาทิต
C-0006   โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-0007   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
ภาคตะวันออก (E)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
E-0001   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
E-0002   โรงเรียนนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ปราจีนบุรี วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
ภาคตะวันตก (W)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
W-0001   โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี   2565                 วงโยธวาทิต
ภาคใต้ (S)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
S-0001   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
S-0002   โรงเรียนนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา                     วงโยธวาทิต
Individual
ID. ชื่อ-นามสกุล จังหวัด รายการประกวด
BCT NCBR N NE C E W S -
ID-0001   นายจักรพันธ์ จิตร์ลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 2565                
ID-0002   นายภูวเดช สัมฤทธิ์ นครปฐม 2565                
ID-0003   นายนิติธร คลังปัญญาทรัพย์ นครปฐม 2565                
ID-0004   นายณภัทร ม่วงศรีสันต์ นนทบุรี 2565                
ID-0005   นายธนชิต รัมมะเกษ กรุงเทพมหานคร 2565                
ID-0006   นายราเชนร์ ปาทาน นครราชสีมา 2565                
ID-0007   นายชนม์สวัสดิ์ จันทร์กระแจะ สมุทรปราการ 2565                
ID-0008   นายเอกณัฏฐ์ รุ่งเรืองธนันต์ กรุงเทพมหานคร 2565                
ID-0009   นายเศรษฐพงศ์ วิชาวงค์ ฉะเชิงเทรา 2565                
ID-0010   นายสิทธิโชค เสตานุช สุราษฎร์ธานี 2565                
ID-0011   นายเอกพล ทองคำ สุราษฎร์ธานี 2565                
ID-0012   นายปรัตถกร ศรีทองใบ ฉะเชิงเทรา 2565                
ID-0013   นายจักรวรรดิ สุวดิษฐ์ ปราจีนบุรี 2565                
ID-0014   นางสาวลลิตา สุวรรณคำ ปราจีนบุรี 2565                
ID-0015   นายพรพิษณุ เรืองพิศาล ปราจีนบุรี 2565                
Ensemble
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด
BCT NCBR N NE C E W S -
EN-0001   Big Shell by SRU สุราษฎร์ธานี 2565                
EN-0002   กลองใหญ่ไข่ม้วน 8 ROW PERCUSSION TEAM โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2565                
EN-0003   PCC Bass line กรุงเทพมหานคร 2565                
EN-0004   สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา Brass Ensemble นครนายก 2565                
EN-0005   NCDA Trumpet Ensemble นครราชสีมา 2565                
EN-0006   Nebula อุดรธานี 2565                
EN-0007   Amethyst Junior By Udomwit C.G. ปราจีนบุรี 2565                
EN-0008   Donbosco Percussion Ensemble อุดรธานี 2565                
EN-0009   Exponential Percussion Ensemble by ODS Wind Symphony นครนายก 2565                
EN-0010   Spirit Tone Of Military Percussion กรุงเทพมหานคร                
EN-0011   Y = e กำลัง x Woodwinds Ensemble นครนายก 2565                
EN-0012   NCDA Saxophone Ensemble นครราชสีมา 2565                
EN-0013   Udomwit Drums line ปราจีนบุรี 2565