วงโยธวาทิต

นายวัชพล วุฒิ

JP-00054

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0045


ประวัติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงดนตรี จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผ่านการอบรมมาตรฐานกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) ด้านกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตระดับมาตรฐานตามหลักสากล ฝึกสอนวงโยธวาทิต และได้รับรางวัลมากมาย ในรายการ Thailand World Music Championships,Thailand Indoor Marching Competitionsและรายการกรมพลศึกษา จัดอบรม,ให้คำปรึกษาด้านวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียนต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ควบคุมและฝึกสอนวงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และเป็นวิทยากรพิเศษให้ตามโรงเรียนต่างๆ