flag TEAM ID. W-0002

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

จังหวัดราชบุรี


About

flag TEAM ID. W-0002


โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชิต นราศรี เริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิตเมื่อปีพุทธศักราช 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้ควบคุมวง นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม ผู้ฝึกสอน นาย อัจฉริยะ กิจชนม์ , นางสาว ชนิษฐา มีเย็น , นาย พิสิษฐ์ ทองสัมฤทธิ์ , นาย วิศรุต สร้อยนาค นาย กฤษณะ เจริญกิตตินุกูล , นางสาว ดวงกมลวรรณ มียอด ผลงาน พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญเงิน รายการ Wind Ensemble ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์encourage