flag TEAM ID. S-0009

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

จังหวัดสงขลา


About

flag TEAM ID. S-0009


โรงเรียนอนุบาลสงขลา

วงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้เริ่มก่อตั้งวงเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยเริ่มพัฒนามาจากวงเมโลเดียน โดยคุณครูสุวิทย์ สมณะกิจ ครูดนตรีในสมัยนั้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ท่านผู้อำนวยการ ชอบ บุญช่วย ต้องการเปลี่ยนจากวงเมโลเดียน มาเป็นวงที่มีเครื่องเป่า จึงได้ผสมวงเมโลเดียนกับเครื่องเป่า 5 ชิ้น และพัฒนามาจนมีเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตครบทุกประเภท ซึ่งเป็นวงแรกที่จัดตั้งขึ้นในระดับประถมศึกษาของจังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ขอไปนำขบวนกีฬา พิธีเปิดกิจกรรมมากมาย จนถึง ท่านผู้อำนวยการสมหมาย ขวัญทองยิ้ม มีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาทิตมาโดยตลอด


และในปลายปี 2557 ท่านผู้อำนวยการ ศิลปชัย ผลกล้า ได้มอบหมายคุณครูสถาพร ศรีประเสริฐ มาควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลสงขลา โดยเพิ่มจำนวนนักดนตรีในวงโยธวาทิตและเครื่องดนตรีมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงการบรรเลงดนตรีในเพลงต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของวงโยธวาทิตในจังหวัดสงขลา จนในปัจจุบัน ท่าน ผอ.เกษม บูหัส จึงได้สนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลสงขลาให้เข้าร่วมแข่งขัน BCT จ.ภูเก็ตในครั้งนี้


encourage