flag TEAM ID. S-0005

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

จังหวัดสงขลา


About

flag TEAM ID. S-0005


โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) เป็นวงดนตรีที่จัดขึ้น ภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้จัดตั้งวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน รับผิดชอบและควบคุมวงโดย นายนวนิต วงศ์พรรณ เริ่มเข้าประกวดการแข่งขันตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผลงานการประกวดได้แก่

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษารอบคัดเลือกภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี ๒๕๕๕

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวง Brass Theater ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 รุ่น Secondary Junior Division ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมีพระวรชายาฯ ในปี ๒๕๕๖

- เข้าร่วมการประกวด HongkongInternational 2015 ที่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๔ ประเภทที่เข้าร่วมประกวดได้แก่

Display Contest

Marching Parade

Brass Battle

Durmline Battle

และรางวัลพิเศษอีก ๗ รางวัลได้แก่

Best Marching band

Best Parade

Best Brassline

Best Durmline

Best Color Guard

Best Drill Pattern

Best Special Effect


- รางวัลชนะเลิศการประกวดการประชันกลองการประกวดวงโยทธวทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๙

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ระดับประถมศึกษา ประจําปี ๒๕๖๐

- เข้าร่วมการประกวด Asia Junior Marching Band Championship 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภทที่ เข้าร่วม ได้แก่

Show Competition Open Catergory

Drumline War Open Catergory

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคใต้ ประเภทการประชันการตีกลอง [Drum Dual] ประจําปี ๒๕๖๑

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประเภทการประชันการตีกลอง [Drum Dual] ประจําปี ๒๕๖๑

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประเภทการเดินพาเหรด[Parade] ประจําปี ๒๕๖๑

- รางวัลชนะเลิศการประกวดการประชันกลองระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจําปี ๒๕๖๑

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประเภทการประชันการตีกลอง [Drum Dual] ประจําปี ๒๕๖๒

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่ง การประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้ PSU Trang Marchingband Contest ประเภท Concert marchingarts ประจําปี ๒๕๖๖


encourage