flag TEAM ID. NE-0035

โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0035


โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล

โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (จ.นครราชสีมา) ได้เริ่มก่อตั้งวงเมโลดิก้าเมื่อปี พ.ศ.2565 โดยนายมหรรณพดล ศรีโอภาส เป็นครูผู้ควบคุมวง ได้รับการสนันสนุนส่งเสริม จากนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี ให้มีทักษะความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับสากลencourage