flag TEAM ID. NE-0034

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0034


โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

วงดนตรีสากลโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2565 ก่อตั้งมาแล้ว1ปี โดยมีนางสาวปวริศา ประไพศิลป์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ควบคุมวง เริ่มต้นจากนักเรียนดนตรี10คนที่ไม่รู้จักและไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน ปัจจุบันมีนักเรียนดนตรี27คน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ป.3-ป.6 ซึ่งรู้จักและเล่นดนตรีเป็น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์encourage