flag TEAM ID. NE-0033

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0033


โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช

วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศโราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยมีสมาชิก 18 คน แต่เดิม เป็นวงดนตรีที่ใช้นักเรียนประจำหอพัก ในการฝึกซ้อม ซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานอำนวยการ พิบูล ยงค์ กมล ให้นักเรียนได้เล่นเครื่องดนตรีได้คนละหนึ่งชิ้น เพื่อสงเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักภาพ ความ สามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพ สามารถนำเสนอผลงาน ต่อสาธารณชนได้


ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นนักเรียนไปกลับมาเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยจึงมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สำหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ โคราช ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนจากท่าน ประชานอำยวยการ พิบูล ยงค์กมล ทั้งเครื่องดนตรีและชุดวงโยธวาทิตเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ แข่งขันวงโยธวาทิตในเคลือสารสาสน์ ปีการศึกษา 2563 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งวงมา ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 60 คน


encourage