flag TEAM ID. NE-0032

โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0032


โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

ประวัติวงเมโลเดียนโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา (A.C.W. BAND) วงเมโลเดียนโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา หรือ (A.C.W. BAND) ได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2548 ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และฝึกทักษะด้านดนตรี มีวงเมโลเดียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างของโรงเรียนและชุมชน ในปัจจุบัน A.C.W. BAND ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ดังคติพจน์ที่ว่า “เป้าหมายอยู่ข้างหน้า อยากได้ต้องทำเอง”encourage