flag TEAM ID. NE-0031

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0031


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ปี พ.ศ.2528 ผู้อำนวยการประวัติ นวลศรี มีนโยบายตั้งวงดุริยางค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดเล่นดนตรี มีสุนทรียะภาพ ส่งเสริมพัฒนาระเบียบวินัย และที่สำคัญให้จัดเตรียมวงดุริยางค์ไว้บรรเลงในงานเปิดป้ายโรงเรียน พร้อมต้อนรับพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2529 จึงได้ก่อตั้งวงเมโลเดียนขึ้น โดยมอบหมายให้ อาจารย์กนก ทรัพย์แสนยากร เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมวง ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้จัดงาน “ 6 ปีสุรธรรมพิทักษ์” เพื่อจัดหาเงินซื้อเครื่องดนตรีโยธวาทิตซึ่งได้รับเงินบริจาคจากท่าน ส.ส.สุวัจน์ ลิปตพัลลภและเงินสนับสนุนจากท่าน ส.ส.สกุล ศรีพรหมจึงได้พัฒนาเปลี่ยนจากวงเมโลเดียนมาเป็นวงโยธวาทิต


วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นวงโยธวาทิตไม่เน้นการแข่งขัน เป็นวงโยธวาทิตเพื่อการศึกษาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย มีความรู้ทางด้านดนตรี นำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตได้


encourage