flag TEAM ID. NE-0019

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0019


โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

วงเมโลดิก้าโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2556 เพื่อให้นักเรียนมีความสุนทรียภาพ และมีระเบียบวินัย และบรรเลงในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีท่านผู้อำนายการ ชวลิต วัฒนาวงศ์ดอน ได้ริเริ่มให้มีวงเมโลดิก้าขึ้น และได้สานต่อจนมาถึงปัจจุบันโดยมีท่าน ผู้อำนวยการ องอาจ เลิศประไพสกุล รวมทั้งคณะครู-ผู้ปกครองให้การสนับสนุน ผู้บรรเลง38คน เป็นชาย14 หญิง24คน คฑากร เด็กหญิงพรไพลิน แขมพรหมราช ในปีนี้เข้าร่วมประกวดเป็นครั้งแรกencourage