flag TEAM ID. NE-0011

โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0011


โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

ได้ก่อตั้งวงเมโลดิก้า ขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเสริมสร้างระเบียบ วินัย ทักษะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนที่มีความสนใจ ชื่นชอบ และรักในการเล่นดนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ในขณะนั้น ได้สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อต้องการพัฒนาวงให้ดียิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2561 วงเมโลดิก้าโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ ตามมาตรฐานของวงโยธวาทิต ในรูปแบบต่างๆ โดยการนำของ นายสามารถ ขอพึ่งกลาง , นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง นายสมศักดิ์ ช่างไม้ และนางสุพวรรณ ชูกานต์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ตามลำดับ โดยใช้ชื่อว่า วงเมโลดิก้าโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) (Tambon Kokgruad Melodica Marching & Concert Band) ผลงาน ปี 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาดไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2541


ปี 2561 ได้รับรางวัลชมเชย วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา ประเภท Marching Parade ในรายการ Korat Marching Band Competition ครั้งที่ 1

ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในรายการ Korat Marching Band Competition ครั้งที่ 2

ปี 2563 ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญทองแดง ประเภท Parade Division 2 ในรายการ North Eastern Winds Festival 2020 ครั้งที่ 2

ปี 2565 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในรายการการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ปี 2565 ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญเงิน ประเภท Pianica Concert ในรายการ การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ครั้งที่ 3 North Eastern Winds Festival 2022 ปี 2565 ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในการการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย (Band Competition Of Thailand) ประจำปี 2565ปี 2566 ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญทอง ประเภท Pianica Concert ในรายการ การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ครั้งที่ 4 North Eastern Winds Festival 2023


encourage