flag TEAM ID. NE-0009

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0009


โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

เดิมเป็นวงเมโลเดียน ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2538 จากการสนับสนุนของผู้อำนวยการในขณะนั้น นายทอง วิริยะจารุ ในระหว่างนั้นยังไม่ได้ส่งเข้าประกวดระดับประเทศจึงเป็นเพียงกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายวิเชียร ทานกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในขณะนั้น โดยในปีนั้นครูศรัณย์ ศรีมะเริง ได้ย้ายมารับราชการครูที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และได้พัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2540 โดยส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 สมัยติดต่อกัน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2540, 2541, 2543 โดยนายมานพ ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสนับสนุนและพัฒนา


กลายเป็นวงโยธวาทิตที่ประสบความสำเร็จในปี 2549 ใช้เวลาพัฒนาหลัง รับถ้วยรางวัลแชมป์ 3 สมัย ในปี 2544 จากกองกาชาด กรมพลศึกษา รวม 5 ปี แล้วส่งประกวดและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จนกระทั่งโรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในทุกระดับ สามารถเข้าแข่งขันชิงรางวัลที่ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ดร.กิ่งดาว หวังร่วมกลาง ได้ให้การสนับสนุน ดูแล ให้กำลังใจ จนประสบความสำเร็จได้จนถึงปัจจุบันนี้ มีนายอุดร งามสว่าง เป็นผู้ควบคุมวง และมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี


encourage