flag TEAM ID. N-0001

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

จังหวัดแพร่


About

flag TEAM ID. N-0001


โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

ประวัติวงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมนึก เกียรติการัณย์ ฝึกซ้อมโดยครูปราการ รัตนชมภู โดยการรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านดนตรี ตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เริ่มจากการจัดตั้งชมรมวงโยธวาทิต เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านดนตรี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานเป็นทีม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


และมีการให้บริการชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ งานกีฬา เดินขบวนในโอกาสต่างๆ ในปัจจุบันภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการจินตนา ทุ่งเก้า ได้มีการสนับสนุนวงโยธวาทิตให้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์อันมีค่าในระดับสากล ทางโรงเรียนจึงเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Band Competition of Thailand ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมกัน


encourage