วงโยธวาทิต

โรงเรียนเมืองยางศึกษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา


วงโยธวาทิต  รายการแสดง

- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List

- - -


Song List

เกี่ยวกับ

วงโยธวาทิต

โรงเรียนเมืองยางศึกษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา

วงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองยางศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 คน และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งได้ออกไปให้บริการงานในสังคมและงานภายในโรงเรียน จึงทำให้ผู้บริหารมองเห็นความสามารถในการพัฒนา ต่อยอดจึงได้จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในปี 2564 ปัจจุบันวงโยธวาทิตมีสมาชิก 40 คนและได้เข้าร่วมใน ประกวดวงโยธวาทิตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 ในรอบคัดเลือก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
วงโยธวาทิต