วงโยธวาทิต

โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนอุดมศึกษา


วงโยธวาทิต  รายการแสดง

- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List

- - -


Song List

เกี่ยวกับ

วงโยธวาทิต

โรงเรียนอุดมศึกษา

โรงเรียนอุดมศึกษา

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2534 โดยรองศาสตราจารย์เกษมศรี วัชรสกุณี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมมาเสริมสร้างเข้ากับหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน

ได้มีการแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงบริการสถานที่ราชการเอกชนตลอดจนชุมชนบริเวรรอบโรงเรียน และเป็นแนวทางให้นักเรียนใช้เป็นความสามารถพิเศษในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


วงโยธวาทิต

รางวัลและผลงานที่ผ่านมา พ.ศ. 2553 ถ้วยพระราชทาน พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประเภท Drumline รุ่น Junior Division และรางวัล Percussion Ensemble , Tenor line , Snare line , Front line พ.ศ. 2554 ถ้วยพระราชทาน พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประเภท Drumline รุ่น Junior Division และรางวัล Percussion Ensemble , Tenor line , Snare line , Front line , Cymbal Line , Bass line , General Effect

พ.ศ. 2557 ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภท Drumline รุ่น Senior Division พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศ “Winter Guard International Thailand” ประเภท Percussion Independent Class Champions พ.ศ. 2562 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Indoor Marching Art รุ่น Scholatic Class

พ.ศ. 2562 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Drum Battle พ.ศ. 2565 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประเภท Drum Basic